Biển chữ nổi cắm LED

Biển chữ nổi cắm LED, chữ sẽ được cắt CNC và khoan lỗ cắm LED tùy theo mức chi phi mà sẽ sử dụng loại LED chất lượng khác nhau.