Biển Ma trận 3 mầu

Biển Ma trận 3 màu: xanh là, đỏ, vàng nó thường dùng để quảng cáo thay đổi được nội dung. Kết nối với máy tính qua công COM. Tích hợp bằng phần mền điều khiển…