Biển chức danh đặt bàn gỗ

350 

Biển chức danh gỗ đặt bàn

Kích thước: 9x30cm

Gỗ thông nguyên khối